Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIXDEAL.PL

Serdecznie dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu dostępnego w internecie pod adresem https://fixdeal.pl (zwanego dalej jako: „Fixdeal.pl”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”). Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie ogólnych zasad i warunków korzystania z naszego Serwisu. Niniejszy Rugegulamin obowiązuje od 01.04.2022.

 1. O nas

Fixdeal.pl jest własnością Rafała Baranowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ECONIX Rafał Baranowski z siedzibą w Warszawie (03-948), ul. Meksykańska 8/154, wpisaną do CEIDG pod numerem REGON 100068331, NIP 7712478204, adres e-mail: biuro@fixdeal.pl, tel. +48 737 426 124.

 1. Definicje

 1. Formularz – formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem www.fixdeal.pl, służący nawiązaniu kontaktu i umożliwiający zarezerwowanie terminu wykonania usługi.

 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę z Usługodawcą albo korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

 3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. Poz.459);

 4. Regulamin – niniejszy Regulamin;

 5. Serwis internetowy (Serwis) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.fixdeal.pl;

 6. Przedsiębiorca – Econix Rafał Baranowski z siedzibą w Warszawie;

 7. Umowa – stosunek prawny zawarty pomiędzy Klientem a Wykonawcą Zlecenia na podstawie złożonego Zamówienia i dotyczący jego realizacji, w formie ustnej lub pisemnej;

 8. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922);

 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1219);

 10. Wykonawca Zlecenia – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która świadczy usługi serwisowe lub naprawy, której Przedsiębiorca przekazuje realizację usługi;

 11. Zlecenie – usługa zamawiana przez Klienta przez Serwis lub telefonicznie za pośrednictwem numeru +48 737 426 124, oferowana Klientowi za pośrednictwem Serwisu i świadczona przez Wykonawcę Usługi.

 1. Przyjmowanie i realizacja zleceń

 1. Przedsiębiorca przyjmuje Zlecenie od Klienta bezpłatnie i za samo zgłoszenie nie pobiera żadnych opłat.

 2. Zlecenie może zostać złożone za pośrednictwem Formularza umieszczonego na stronie lub telefonicznie.

 3. Każde Zlecenie jest weryfikowane i potwierdzane telefoniczne przez Przedsiębiorcę.

 4. Wskazany przez Klienta oczekiwany termin realizacj usługi ma charakter wyłącznie informacyjny jako preferowany, zaś właściwy termin realizacji jest ustalany i potwierdzany przez przedstawiciela Serwisu drogą telefoniczną.

 5. Przedstawione w Serwisie ceny Usług są minimalnymi i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 KC.

 6. Po telefonicznym potwierdzeniu Zlecenia z Klientem, Przedsiębiorca przekazuje Zlecenie do Wykonawcy Usługi, którego wybór następuje pod kątem dopasowanie charakteru Zlecenia do kompetencji, regionu oraz czasowej dostępności Wykonawcy Zlecenia.

 7. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia, zakres prac oraz dokładne koszty ustalane są podczas wizyty Wykonawcy Zlecenia lub Przedsiębiorcy w miejscu realizacji usługi.

 8. Przedsiębiorca ma prawo odmówić realizacji Zlecenia bez podania przyczyny, o czym Klient zostanie poinformowany.

 9. Finalna decyzja o powierzeniu Zlecenia i zawarcie Umowy z Wykonawcą Zlecenia leży w gestii Klienta.

 10. Realizacja Zlecenia powinna rozpocząć się zgodnie z ustaloną z Klientem datą.

 1. Reklamacje

 1. W przypadku reklamacji usług Klient może złożyć je w następujący sposób:

 • pisemnie na adres siedziby Przedsiębiorcy: Meksykańska 8/154, 03-948 Warszawa,
 • w formie e-mail: biuro@fixdeal.pl
 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko Klienta, numer telefoniczny do kontaktu,
 • dane identyfikujące reklamowaną usługę (datę, miejsce, przedmiot zlecenia),
 • zakres reklamcje (czego dotyczy reklamacja).

Przedsiębiorca rozpatrzy reklamację możliwie szybko, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania kompletu informacji wskazanych w pkt 2 lub przekaże bezpośrednio do Wykonawcy Usługi, z którym Klient zawarł Umowę.

 1. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest Przedsiębiorca.

 2. Klient zezwala Przedsiębiorcy na przetwarzanie jego danych osobowych, w szczególności:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail,
 • informacje dotyczące realizowanej usługi,
 • informacje dotyczące połączenia i komunikacji z Klientem.
  1.  
 1. Dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celu świadczenia usług przez Przedsiębiorcę na rzecz Klienta oraz Wykonawcy Zlecenia na rzecz Klienta.

 2. Klient wyraża zgodę na przekazanie danych opisanych w pkt. 2 Wykonawcy Zlecenia celem realizacji Zlecenia.

 3. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe ich poprawiania i żądania usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne. Ich brak może uniemożliwić realizajcę Zlecenia.

 4. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo archiwizacji danych w granicach wymaganych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 5. Dostęp do informacji o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Przedsiębiorcę oraz do innych informacji, których wymóg dostarczania wynika z art. 6 Ustawy
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Przedsiębiorca realizować będzie poprzez swoją stronę.

 1. Pozostale postanowienia

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

 2. Sądem Właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Przedsiębiorcy.